Inside Printing

Epson V350 Photo (8 x 10 input 1200 dpi)